Splošna pravila nagradne igre

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre je BE FREE, Maruša Potokar s.p., Adamičeva 1B, 1290 Grosuplje (v
nadaljevanju organizator)
(2) Kadar v nagradni igri kot pokrovitelj sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade,
organizator pa izvede nagradno igro na svoji Facebook strani (https://www.facebook.com/MarusaPotokar/)

 

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali
zakonitih zastopnikov.
(2) Nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer lahko v nagradni igri sodelujejo vse
osebe, ki upoštevajo dodatne zahteve posamezne igre, ki so zapisani pri posamezni objavi na Facebook strani
https://www.facebook.com/MarusaPotokar/ (običajna zahteva je zapis komentarja pri objavi posamezne nagradne
igre, like, deljenje objave).
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se
med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
3. člen
(1) Datum zaključka posamezne nagradne igre je objavljen na Facebook strani
https://www.facebook.com/MarusaPotokar/ pri vsaki objavi oziroma nagradni igri posebej.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in
pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/MarusaPotokar/.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da
udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do
nagrade, če organizator ugotovi, da:

  •  udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook

strani facebook.com/ Bodi sprememba z Marušo ali jih ni izpolnil pravočasno;

  • je udeleženec na kakršen koli način goljufal ali namerno izrabljal sistem na nepošten način.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali
ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe,
fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da
razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere
prenaša na organizatorja nagradne igre.
(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo,
razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh
medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih)
organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici
pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno
soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe
oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook
profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do
nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu
uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

NAGRADE
4. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme več različnih nagrad.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu in sliki razpisa nagradne igre na Facebook strani
https://www.facebook.com/MarusaPotokar/, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade (razen v izrednih primerih s soglasjem organizatorja),
niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD
5. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo
sestavljajo predstavniki organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
6. člen
(1) Nagrajenci bodo objavljeni v komentarju pri posamezni nagradni igri ali pa z novo objavo na facebook strani
https://www.facebook.com/MarusaPotokar/.
(2) Nagrajenec se mora najkasneje v roku 14 dni od objave dobitka nagrade javiti organizatorju. To lahko stori z
zasebnim sporočilom na Facebook strani facebook.com/nagrajen.si ali preko emaila marusapotokar@gmail.com. V
kolikor se ne javi, oziroma ne sporoči svojih osebnih podatkov oziroma podatkov, ki jih organizator potrebuje za
dostavo nagrade, dobitnik nagrade izgubi pravico do prejema nagrade in se le ta lahko ponovno podeli.

(3) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot
nagrajenca objavi na Facebook strani (običajno le ime, priimek in profilna slika) in ob tem tudi označi (»tag«).
(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD
7. člen
(1) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z
Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in
odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.
(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime
in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o
prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi svoj email naslov in kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v štirinajstih dneh po objavi rezultata žrebanja ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do
nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(3) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado
lahko organizator na stroške nagrajenca pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja. Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv
mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali
velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja (ali
po dogovoru na drugem mestu). Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete,
vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V
primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do
kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
(4) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika
hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
8. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo
posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe
nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-
organizatorju posredoval osebne podatke nagrajencev (v kolikor bo to potrebno).
(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja,
lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.
(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo
določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se
lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih
podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in
67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in
uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov

organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah

in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno
davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo

nagrade);

  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno

davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi
predpisi.
(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka
nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(8) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna
obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do
preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani
udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave
prispevkov na Facebook Profilu.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na
Facebook strani facebook.com/nagrajen.si, preko emaila, zasebnih sporočil ali v pogojih uporabe.
(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z
nagradno igro naslovite na elektronski naslov: marusapotokar@gmail.com

 

Zadnja posodobitev pravil: 1.5.2019

Access
Consciousness

 

 Access Bars
Energetic Facelift
MTVSS
Temelji

 

Ponudba
 

 Tečaji
Delavnice
Seminarji
Tretmaji
Coaching
Letni programi

 

BeFree, Maruša Potokar s.p.

Adamičeva cesta 1B
1290 Grosuplje
Slovenija, Europe

Tel: +386 40 276 227

GLOBAL

Trgovina
 

 Knjige
Masažne mize
Pripomočki


 

Pravila zasebnosti    Piškotki na strani         © 2019-2020 by Be Free